Arraagugijaujut suqutigingillugit, ilisaijiqaqlluni ikajuqniqaqmat ujjiqsuttiaqniqmut ammalu qanuiliuqpangnittinnit nunaqjuamit.  Ilisaijiqaqniq ikajuqniqaqmat pijumaniqattiaqniqmut ammalu isumaaluluarunniiqnaqlluni inuusittinnit aktuiniqaqpaktillugit pilirijumaniqarasugianialiraangatta inuusittinit.

Uqalimaakannirit SOIkut ilinniaqtiqariaqaqniqmut ikajurutinik ammalu aniguiqatausimaguvit, atiliuqataujunnaqtutit!

Ilisaijiqaqniq uqausiq uqausiuruluujaqattaqmat qanutuinnaq uqausiuruluujalualiqmat.  Qaujimajugut atuutiqattiaqtuq, kisiani qanuq tukiqallattaaqpa?

Tukiliarisimaninga, ilisaijiqaqniq tukigijanga tukisinarutiqaqmat pijjutinga marruutillugit kinatuinnaak ukua, qangatuqanguraluaqtillugu, piliriqatigiiktuuk qaujimajanginniglu ammalu aniguillutik pinasuaqtamingnik turaagarijanginnik.  Sulinirijanga, ilisaijittiavak tukiqattiaqtuq.  Kinatuinnattiamut ilisaijiqaqniq ilagiingnirijanga ajjigijaungimmat ammalu ajjigiingittunik amisunik atuutiqarunnaqmat.  Uqallakvigijaqaraluaruttaluunniit kinalu – uumunga – kinamut ilisaijiqaqniq, katingajunut ilisaijiqaqniq, arraguqatigiingittunulluunniit uvaluunniit iliqusiqatigiingittunut ilisaijiqaqniq, iksivaaqatigiluguluunniit inutuqaq, uvvaluunniit kisutuinnattianit qanutuinnattiaq, ilauqatauluni ilisaijiqaqniq atuutiqattiaqtuq ilittivallianiqmut qanuiliuqpalliajjutigijanginnut ilinniaqpalliannaqmat kikkulimaattiannut ilaujunut.

Isumagingillugu aragugijaujut, ilisaijiqaqlluni asijjiqsijunnaqmat tukisivallianirijattinni ammalu qanuiliuqnirijavut nunaqjuamit. 

Ilisaijiqaqniq piruivalliajunnaqmat ajunginnirijattinni ammalu aksuruluaraalugunniqnaqninganut isumaaluluaqtumut ilauqataunialiqtillugit inuusiqmut aktuaninganut.  Imaakluunniit pijuksivalliajuq timilimaamigut alluriaqtuq silamut inigigajuktaminiittunniiqluni, uvalluunniit iqanaijaaqtaarasuktuq pijumigittiaqtaminik, ikaju

Ilisaijigijaujut qaujimanirijangit ilinniaqtiqaqtillugit, ilagijaulluni ilisaijigijauniqmut inuqatigillugu qanulimaattiaq piuniqpaangujuq!  Aksurunangilaattiangunirijanga tukisialugu, akauninganut ikajuqattaqniq kikkutuinnanik.  Inuusirijattinni atuqsimajavut uqausirijunnaqnittinnut ammalu ikajuqniqaqmat kinguvaarijattinnut inuusiqmut iluittunguqpaaliqnaqninganut.  Uqallaqatigillugit ammalu iqanaijaqatigillugit makkuktut ikajuqniqaqmata kisutuinnattianik pilirijaksanik tusaruminaqtunik qaujimanirijanginnik kisianittauq qaujimanirijannnik tukisivaalliqnaqninginnut ammalu ilittivalliannaqmat asittinnit. 

SOI kunnit ukpirijaqaratta ilittivalliannaqtuq inuusi-limaattinni ingiranirijavut, asuilaak ilisaijiqaqniq imailingajunnarivuq ilisaijigijaujuq ilinniaqtigijaujunnarivut ammalu ilinniaqtiujuq ilisaijigijaujunnarivuq.

SOI kunnit, ilisaijiqaqniq tungaviqaqmat ilagilluniuklu piliriqattaqtattinnut qaujisariaraangatta ammalu qaujisaanikkaangatta ingiluta imakkut.  Ikimatilluta umiaqjuamit qaujisaqpallialirutta, illinniaqtut aviktuqtauqattaqtut amisuujunniqtitaullutik taujaujjusinga takiligiaqtaujuq, ikajuutiqaqninganut ilittivalliattiarunnaqniaqmata amisuunginniqsaulutik ilinnaiqpallianingit ikimajut katisimatillugit ingiraniqattiaqullugit qaujisaqataujut umiaqjuamit.Tukisiumattiaqullugit takigligiaqtausimajut katingatillugit ikajuqniqaqmat kinalu – uumunga – kinamut ilisaijiqaqniqmut iniqattiarunnaqmat ikajuqtaujariaqaqtillugu makkuktunut ilaujunut umiaqjuamiiqatigijaqmingmit.  Umiaqjuaqmiiqatigiiktut iliqusiqaqmat saangaluniuk-taasuumung-sangaqatigijaminut ilisaijiqaqniujuq piliriangutillugu ilinniaqtut atiliurunnaqmata piliriqatigijumajaqmingnik qaujisarialiqpata umiaqjuakkut iqanaijaqtigijaujumut pilirijamingnik ajjigiingniqpatik.  Pigiarutigillugu ilisaijiqaqniq sivuniagut qaujisariaqtuliqpata umiaqjuamit, iqanaijaqtiit ammalu ilinniaqtiit uqaqatigiigunnaqmata ammalu piruqpallialiqluni ilaqaqniqmut pianilaungitillugu qaujisariaqsimatillugit umiaqjuamit.  Umiaqjuaqmiuqataujuviniit katisimainnaqattaqtut tusaumaqattautillutik aniguqsimaliraluaqtillugu umiaqjuakkut qaujisariaqsimalauqtillugit.

Atuqpallialugu qaujisaqniq umiaqjuakkut ilaujut akunialuk tusaumaqattautivaktut ilisaijiqaqniq piusirijanga ilagiingniq pisimallugu tukisiumattiarumagami qaujisaqniujuq umiaqjuakut kisutuinnanik. Taakua SOI mit aniguisimajut ilagiit ikajuqniqattiaqmata nalunarunniiqtittialugu Ilisaijiqaqniq Piliriangujumut!  Nutaangungmat piliriarijauliqninga, saqilisaaqtuq piliriarijauliqlluni pigiaqtitaujuq, saqititausimajuq atuqllutigut aniguisimajut pilirivvingitigut, pigaSOI ikajuqniqaqmat aniguisimajunik uqaqviqarunnaqniqmut tamainnik qaujisariaqpaktunik umiaqjuakkut ammalu nunangualiriniujuq naniipangninginnit.  Katittunnaqsivut SOI mit aniguinikujut

Ilagillugit ilisaijiit ikajurunnaqninginnut tukimuaktittitiarunnaqmata, uqaqviujunnattiaqlluntik, ammalu ikajuqtiqaqniq pijjutigillugit sulijunik-nunaqjuaq qanuilinganirijanganit.

Qanutuinnalimaattiaq inuusiqaraluaqtillutit ullumi, ilisaijigijauniq tunisisuungujuq atuutiqattiaqtunik kinalimaattiamut ilaujunut.  Katiqatigiigunnaqmata kikkutuinnait ammalu saqittijunnaqlluni sanginiqaqtumit ilagiingniqmut tungavigingmajjuk SOI atuqsimajanginnik.  Ilagijauguvit SOI kunnit uvaluunniit C3 kunnit aniguisimaguvit atiliurunnaqtutit nutaangujumut Ilisaijiqaqniq Saqititausaaqtuq Pilirianguliqtumut uvuuna MySOI kunnut ullumi! 

ASIKKANNINGINIK NANISILUTIT

SOIkut Ajjiliugatigut Salaksarasuut

SOIkut Ajjiliugatigut Salaksarasuut

Piuginiqpaarijaqnik ajjiqutiqaqpit umiaqjuakkut qaujisaqatautillutit?  Lee Narraway, ilangat SOIkunnit ajjiliurijimmarik, saqititijuq ajjiliugatigut...

Ilittivallianiq E2C Nunalingnit

Ilittivallianiq E2C Nunalingnit

Ilittiniaravit E2C piliriqatigiiktunik Inuit Nunangannitngaaqtunik!  Ilaujuqaqmat pingasuujunik pijumaniqattiaqtunik ammalu ajjigijaungillutik...