Qaujimaviit qiqquat ammalu asingit imaqmiutaujut piruqsimajut saqittivaliavangninginnik 70-80% aniqsaaqturutiksaujumik aniqsaaqtuqpaktavut?  Luuktaaq Amanda Savoie, tukisinasuktimarik qaujisaqnikkut taikani Kanatamit Igluqjuaraaluk Umajulimaattianik, tukisinaqsitinniaqtanga qanuimmat qiqquat atuutiqaqninginnik nunaqjuattinnut.  Tukisikannirunnaqtutit qungiaqlugu takinilik 2min ajjiliugausimajuq.

ASIKKANNINGINIK NANISILUTIT